REGULAMIN

I

REGULAMIN WYNAJMU KAJAKÓW

 1. Sprzęt będzie wypożyczony pod warunkiem dostępności

 2. Rezerwacja odbywa się telefonicznie

 3. Ceny wypożyczenia sprzętu podane są w cenniku

 4. W przypadku dostępności sprzętu należy przelać zaliczkę na podane konto w wysokości 30%

 5. W przypadku rezerwacji w dniu wynajmu, płatność przy odbiorze

 6. Podczas rezerwacji ustalamy wszystkie szczegóły dotyczące: miejsca podstawienia i odbioru sprzętu, ilości wynajmowanego sprzętu, czasu  wynajęcia  (godzina podstawienia i odbioru sprzętu)      

 7. Kajaki wynajmujemy osobie pełnoletniej, która podpisuje FORMULARZ NAJMU zawierający dane Wynajmującego, ilość powierzonego sprzętu, czas wynajmu

 8. Wprzypadku zniszczenia bądź zgubienia Wynajmujący zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności finansowej za powierzony sprzęt

 9. PHU PAGA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków, do których może dojść podczas użytkowania wynajętego sprzętu przez Wynajmującego i inne osoby

10. Oile Wynajmujący nie zastrzeże innej opcji, kajaki wynajmujemy w komplecie z wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi (kajak dwuosobowy: 2 wiosła +  2 kamizelki asekuracyjne

11. Wypożyczony sprzęt należy oddać w stanie w jakim został pobrany.

12. Wypożyczając kajaki nie odpowiadamy za wszystko to co dzieje się podczas użytkowania naszego sprzętu na trasie Państwa spływów ( właściwy przebieg  spływu, dobór osad, spożywanie alkoholu, nieobyczajne zachowanie podczas spływów, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa)

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU, NARKOTYKÓW LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH PODCZAS TRWANIA SPŁYWU

13. Nie zapewniamy ubezpieczenia NNW dla wynajmujących nasz sprzęt

14. W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie lub  przez właściwy miejscowo sąd                  

II

REGULAMIN SPŁYWU ZORGANIZOWANEGO

1. ORGANIZATOR:

PHU PAGA KAJAKI

ul. B.Chrobrego 3/8

28-300 Jędrzejów

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W spływie mogą brać udział osoby dorosłe, młodzież i dzieci pod opieką osób dorosłych

a) dzieci do lat 16 tylko pod opieką osób dorosłych

b) młodzież w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na udział w spływie kajakowym

c) każdy uczestnik biorący udział w spływie robi to na własną odpowiedzialność

3. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

odpowiedni, sprawny sprzęt pływający

sprzęt ratunkowy (kamizelka asekuracyjna)

ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników spływu

transport sprzętu pływającego na miejsce startu i odbiór z punktu zakończenia spływu

obecność pilota na trasie spływu

pomoc w sprawach organizacyjnych i bytowych

4. UCZESTNIK SPŁYWU ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

zapoznania się oraz przestrzegania postanowień regulaminu i zarządzeń kierownictwa spływu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń pilota w czasie trwania spływu

dbałości o powierzony mu sprzęt oraz poniesienia odpowiedzialności finansowej za ewentualne zniszczenia

poniesienia odpowiedzialności finansowej i prawnej za szkody wyrządzone innym osobom lub mieniu przez siebie lub inne osoby pozostające pod jego opieką

biwakowania w miejscach wskazanych przez kierownictwo spływu

kulturalnego i godnego zachowania podczas całego spływu, zarówno w wodzie jak i na lądzie

w razie konieczności udzielenia pomocy innym uczestnikom spływu

przestrzegania zasad ochrony przyrody i bezpieczeństwa p.poż. na całej trasie spływu

pomocy przy codziennych czynnościach związanych ze spływem ( przenoski kajaków, codziennego wnoszenia i wynoszenia oraz zabezpieczenie sprzętu na brzegu)

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU, NARKOTYKÓW LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH PODCZAS TRWANIA SPŁYWU

uczestnicy, którzy nie potrafią pływać lub pływają bardzo słabo obowiązkowo zakładają kamizelki asekuracyjne na czas spływania ( dla własnego bezpieczeństwa sugerujemy wszystkim uczestnikom korzystać z dobrodziejstwa kamizelki asekuracyjnej, nie korzystanie z w/w tylko na własną odpowiedzialność uczestnika spływu)

5. INNE:

organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu spływu, jego trasy lub całkowitego odwołania imprezy w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych (np. warunków atmosferycznych, warunków na wodzie, zagrożenia życia lub zdrowia uczestników lub innych okoliczności nie pozwalających na wykonanie warunków umowy)

organizator ma również prawo do całkowitego odwołania imprezy z powodu niedostatecznej ilości uczestników najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem

w przypadku odwołania imprezy przez organizatora, uczestnikowi zwracamy całość wniesionych opłat

w przypadku zmiany istotnych warunków umowy przed rozpoczęciem spływu uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy i zwrot całej wniesionej opłaty

w związku z w/w uczestnikom nie przysługuje odszkodowanie (dotyczy całości punktu 5)

uczestnik ma prawo do wniesienia pisemnej reklamacji w przypadku nie wykonania usługi zawartej w umowie bądź wystąpienia uchybień podczas realizacji imprezy, kwota roszczeniowa rekompensaty musi odpowiadać stosunkowi i proporcji nie wykonanej usługizagwarantowanej w umowie

uczestnikowi nie przysługuje zwrot z tytułu nie wykorzystanych świadczeń z przyczyn niezależnych od organizatora (m.in. nie stawienie się uczestnika w terminie i o wyznaczonej godzinie na miejscu zbiórki, dobrowolna rezygnacja z możliwości wykorzystania świadczenia)

podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności zaistniałe nie z winy organizatora

termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji na ręce organizatora

uczestnik ma prawo do świadczeń zawartych w umowie

W PRZYPADKU NIE STOSOWANIA SIĘ DO REGULAMINU, POLECEŃ KIEROWNICTWA SPŁYWU, ZAGRAŻANIE BEZPIECZEŃSTWU LUB ZDROWIU POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW IMPREZY ORAZ ORGANIZATORÓW, NISZCZENIE POWIERZONEGO SPRZĘTU ORGANIZATOR MA PRAWO DO NATYCHMIASTOWEGO WYKLUCZENIA UCZESTNIKA CO  WIĄŻE SIĘ Z NIEZWŁOCZNYM OPUSZCZENIEM IMPREZY PRZES OSOBĘ DOROSŁĄ, OSOBY NIEPEŁNOLETNIE POZOSTAJĄ DO CZASU PRZYBYCIA ICH OPIEKUNÓW POWIADOMIONYCH W TRYBIE PILNYM. OSOBY WYKLUCZONE TRACĄ PRAWO DO WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ JAK I ZWROTU PONIESIONYCH OPŁAT

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

w sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie