Please update your Flash Player to view content.

REGULAMIN

REGULAMIN WYNAJMU KAJAKW

1.Sprzt bdzie wypoyczony pod warunkiem dostpnoci.

2.Rezerwacja odbywa si telefonicznie.

3.Ceny wypoyczenia sprztu podane s w cenniku.

4.W przypadku dostpnoci sprztu naley przela zaliczk na podane konto w

wysokoci 30% kwoty.

5.W przypadku rezerwacji w dniu wynajmu sprztu, patno przy odbiorze.

6.Podczas rezerwacji ustalamy wszystkie szczegy dotyczce: miejsca podstawienia sprztu, iloci wynajmowanego sprztu, czasu wynajcia (godzina podstawienia i odbioru sprztu).

7.Kajaki wynajmujemy osobie penoletniej, ktra podpisuje FORMULARZ NAJMU zawierajcy dane Wynajmujcego, ilo powierzonego sprztu, czas wynajmu.

8.W przypadku zniszczenia bd zgubienia Wynajmujcy zobowizuje si do poniesienia penej odpowiedzialnoci finansowej za powierzony sprzt.

9.PHU PAGA nie ponosi adnej odpowiedzialnoci z tytuu wypadkw, do ktrych moe doj podczas uytkowania wynajtego sprztu przez Wynajmujcego i inne osoby.

10.O ile Wynajmujcy nie zastrzee innej opcji, kajaki wynajmujemy w komplecie z wiosami oraz kamizelkami asekuracyjnymi ( kajak dwuosobowy: dwa wiosa+ 2 kamizelki asekuracyjne, jednoosobowy: wioso+ kamizelka asekuracyjna) .

11.Wypoyczony sprzt naley odda w stanie w jakim zosta pobrany.

12.Wypoyczajc kajaki nie odpowiadamy za wszystko to co dzieje si podczas uytkowania naszego sprztu na trasie Pastwa spyww( waciwy przebieg spywu, dobr osad, spoywanie alkoholu, nieobyczajne zachowanie podczas spyww, nie przestrzeganie zasad bezpieczestwa).Nie zapewniamy ubezpieczenia NNW dla wynajmujcych nasz sprzt.REGULAMIN SPYWU

1. ORGANIZATOR:

P.H.U. PAGA KAJAKI

u. B. Chrobrego 3/8

28-300 Jdrzejw

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W spywie mog bra udzia osoby dorose, modzie i dzieci pod opiek osb dorosych

a) dzieci do 16 lat tylko pod opiek osb dorosych

b) modzie w wieku 16-18 lat za pisemn zgod rodzicw lub prawnych opiekunw na udzia w spywie kajakowym

c) kady uczestnik biorcy udzia w spywie robi to na wasn odpowiedzialno

(osoby do 18 roku ycia na odpowiedzialno rodzicw lub opiekunw prawnych)

3. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

odpowiedni, sprawny sprzt pywajcy

sprzt ratunkowy (kamizelki asekuracyjne)

ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestnikw spywu

transport sprztu pywajcego na miejsce startu i odbir z punktu zakoczenia spywu

obecno pilota na trasie spywu

pomoc w sprawach organizacyjnych i bytowych

4. UCZESTNIK SPYWU ZOBOWIZUJE SI DO:

zapoznania si oraz przestrzegania postanowie regulaminu i zarzdze kierownictwa spywu oraz bezwzgldnego stosowania si do polece pilota w czasie trwania spywu

dbaoci o powierzony mu sprzt oraz odpowiedzialno finansow za ewentualne zniszczenie

poniesienia odpowiedzialnoci finansowej i prawnej za szkody wyrzdzone innym osobom lub mieniu przez siebie lub inne osoby pozostajce pod jego opiek

biwakowania w miejscach wskazanych przez kierownictwo spywu

kulturalnego i godnego zachowania podczas caego spywu, zarwno w wodzie jak i na ldzie

udzielenia pomocy innym uczestnikom spywu

przestrzeganie zasad ochrony przyrody i bezpieczestwa p.po. na caej trasie spywu

pomocy przy codziennych czynnociach zwizanych ze spywem (przenoski kajakw, codziennego wnoszenia i wynoszenia oraz zabezpieczenie sprztu na brzegu)

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SI SPOYWANIA ALKOHOLU , NARKOTYKW LUB INNYCH RODKW ODURZAJCYCH PODCZAS TRWANIA SPYWU

uczestnicy, ktrzy nie potrafi pywa lub pywaj bardzo sabo obowizkowo zakadaj kamizelki asekuracyjne na czas spywania (dla wasnego bezpieczestwa sugerujemy wszystkim uczestnikom korzysta z dobrodziejstwa kamizelki asekuracyjnej, nie korzystanie z w/w tylko na wasn odpowiedzialno uczestnika spywu)

5. PATNO I REZERWACJA:

o dostpnoci miejsc w wybranych przez Pastwa terminach naley dowiadywa si telefonicznie lub mailowo

potwierdzeniem uczestnictwa jest wpata na podane konto zaliczki w wysokoci 50% ceny spywu za kadego uczestnika i tylko taka forma uznawana jest za rezerwacj miejsca w spywie

pozosta kwot naley przela na 3 dni robocze przed terminem rozpoczcia imprezy lub bezporednio przed spywem

w tytule wpaty naley wpisa nazwiska osb, za ktre wpacana jest zaliczka lub nazwisko osoby wpacajcej + ilo pozostaych uczestnikw

w dniu rozpoczcia imprezy moe zosta pobrana kaucja w wysokoci 50 pln (na poczet ewentualnego uszkodzenia bd zniszczenia sprztu) od kadego uczestnika spywu

uczestnik rezygnujcy z udziau w spywie ma obowizek powiadomi o tym fakcie organizatora za porednictwem poczty mailowej lub w inny sposb dostarczy pismo do biura organizatora

w wypadku rezygnacji przysuguje uczestnikowi zwrot wpaconej zaliczki pomniejszonej o koszty manipulacyjne

koszty manipulacyjne pobierane przez organizatora:

na 31 dni przed dat zarezerwowanej imprezy 10 pln od uczestnika

30-14 dni przed dat zarezerwowanej imprezy 50% wpaconej zaliczki

mniej ni 14 dni przed dat zarezerwowanej imprezy 100% zaliczki

6. INNE:

organizator zastrzega sobie moliwo zmiany programu spywu,jego trasy lub cakowitego odwoania imprezy w przypadku wystpienia czynnikw od niego niezalenych (np. warunkw atmosferycznych, warunkw na wodzie, zagroenia zdrowia lub ycia uczestnikw lub innych okolicznoci nie pozwalajcych na wykonanie warunkw umowy)

organizator ma rwnie prawo do cakowitego odwoania imprezy z powodu niedostatecznej iloci uczestnikw najpniej na 7 dni przed jej rozpoczciem

w przypadku odwoania imprezy przez organizatora, uczestnikowi zwracamy cao wniesionych opat

w przypadku zmiany istotnych warunkw umowy przed rozpoczciem spywu uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy i zwrot caej wniesionej opaty

w zwizku z w/w uczestnikom nie przysuguje odszkodowanie (dotyczy caoci punktu 6)

uczestnik ma prawo do wniesienia pisemnej reklamacji w wypadku nie wykonania usugi zawartej we umowie bd wystpienia uchybie podczas realizacji imprezy, kwota roszczeniowa rekompensaty musi odpowiada stosunkowi i proporcji nie wykonanej usugi zagwarantowanej w umowie

uczestnikowi nie przysuguje zwrot z tytuu nie wykorzystanych wiadcze z przyczyn niezalenych od organizatora (m.in. nie stawienie si uczestnika w terminie i o wyznaczonej godzinie na miejscu zbirki, dobrowolna rezygnacja z moliwoci wykorzystania wiadczenia)

podstaw reklamacji nie mog by okolicznoci zaistniae nie z winy organizatora

termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty zoenia pisemnej reklamacji na rce organizatora

uczestnik ma prawo do otrzymania wiadcze zawartych w umowie

W PRZYPADKU NIE STOSOWANIA SI DO REGULAMINU , POLECE KIEROWNICTWA SPYWU, ZAGRAANIE BEZPIECZESTWU LUB ZDROWIU POZOSTAYCH UCZESTNIKW IMPREZY ORAZ ORGANIZATORW, NISZCZENIE POWIERZONEGO SPRZTU ORGANIZATOR MA PRAWO DO NATYCHMIASTOWEGO WYKLUCZENIA UCZESTNIKA CO WIE SI Z NIEZWOCZNYM OPUSZCZENIEM IMPREZY PRZEZ OSOB DOROS , OSOBY NIEPENOLETNIE POZOSTAJ DO PRZYBYCIA JEJ OPIEKUNW POWIADOMIONYCH W TRYBIE PILNYM . OSOBY WYKLUCZONE TRAC PRAWO DO WSZYSTKICH WIADCZE JAK I ZWROTU PONIESIONYCH OPAT

7.POSTANOWIENIA KOCOWE:

w sprawach nie uregulowanych treci umowy zastosowanie maj przepisy kodeksu cywilnego, ewentualne spory bd rozstrzygane polubownie lub przez waciwy miejscowo sd