Please update your Flash Player to view content.

REGULAMIN

REGULAMIN WYNAJMU KAJAKÓW

1.Sprzęt będzie wypożyczony pod warunkiem dostępności.

2.Rezerwacja odbywa się telefonicznie.

3.Ceny wypożyczenia sprzętu podane są w cenniku.

4.W przypadku dostępności sprzętu należy przelać zaliczkę na podane konto w

wysokości 30% kwoty.

5.W przypadku rezerwacji w dniu wynajmu sprzętu, płatność przy odbiorze.

6.Podczas rezerwacji ustalamy wszystkie szczegóły dotyczące: miejsca podstawienia sprzętu, ilości wynajmowanego sprzętu, czasu wynajęcia (godzina podstawienia i odbioru sprzętu).

7.Kajaki wynajmujemy osobie pełnoletniej, która podpisuje FORMULARZ NAJMU zawierający dane Wynajmującego, ilość powierzonego sprzętu, czas wynajmu.

8.W przypadku zniszczenia bądź zgubienia Wynajmujący zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności finansowej za powierzony sprzęt.

9.PHU PAGA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków, do których może dojść podczas użytkowania wynajętego sprzętu przez Wynajmującego i inne osoby.

10.O ile Wynajmujący nie zastrzeże innej opcji, kajaki wynajmujemy w komplecie z wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi ( kajak dwuosobowy: dwa wiosła+ 2 kamizelki asekuracyjne, jednoosobowy: wiosło+ kamizelka asekuracyjna) .

11.Wypożyczony sprzęt należy oddać w stanie w jakim został pobrany.

12.Wypożyczając kajaki nie odpowiadamy za wszystko to co dzieje się podczas użytkowania naszego sprzętu na trasie Państwa spływów( właściwy przebieg spływu, dobór osad, spożywanie alkoholu, nieobyczajne zachowanie podczas spływów, nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa).Nie zapewniamy ubezpieczenia NNW dla wynajmujących nasz sprzęt.REGULAMIN SPŁYWU

1. ORGANIZATOR:

P.H.U. PAGA KAJAKI

u. B. Chrobrego 3/8

28-300 Jędrzejów

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W spływie mogą brać udział osoby dorosłe, młodzież i dzieci pod opieką osób dorosłych

a) dzieci do 16 lat tylko pod opieką osób dorosłych

b) młodzież w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów na udział w spływie kajakowym

c) każdy uczestnik biorący udział w spływie robi to na własną odpowiedzialność

(osoby do 18 roku życia na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych)

3. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

odpowiedni, sprawny sprzęt pływający

sprzęt ratunkowy (kamizelki asekuracyjne)

ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników spływu

transport sprzętu pływającego na miejsce startu i odbiór z punktu zakończenia spływu

obecność pilota na trasie spływu

pomoc w sprawach organizacyjnych i bytowych

4. UCZESTNIK SPŁYWU ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

zapoznania się oraz przestrzegania postanowień regulaminu i zarządzeń kierownictwa spływu oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń pilota w czasie trwania spływu

dbałości o powierzony mu sprzęt oraz odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie

poniesienia odpowiedzialności finansowej i prawnej za szkody wyrządzone innym osobom lub mieniu przez siebie lub inne osoby pozostające pod jego opieką

biwakowania w miejscach wskazanych przez kierownictwo spływu

kulturalnego i godnego zachowania podczas całego spływu, zarówno w wodzie jak i na lądzie

udzielenia pomocy innym uczestnikom spływu

przestrzeganie zasad ochrony przyrody i bezpieczeństwa p.poż. na całej trasie spływu

pomocy przy codziennych czynnościach związanych ze spływem (przenoski kajaków, codziennego wnoszenia i wynoszenia oraz zabezpieczenie sprzętu na brzegu)

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU , NARKOTYKÓW LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH PODCZAS TRWANIA SPŁYWU

uczestnicy, którzy nie potrafią pływać lub pływają bardzo słabo obowiązkowo zakładają kamizelki asekuracyjne na czas spływania (dla własnego bezpieczeństwa sugerujemy wszystkim uczestnikom korzystać z dobrodziejstwa kamizelki asekuracyjnej, nie korzystanie z w/w tylko na własną odpowiedzialność uczestnika spływu)

5. PŁATNOŚĆ I REZERWACJA:

o dostępności miejsc w wybranych przez Państwa terminach należy dowiadywać się telefonicznie lub mailowo

potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata na podane konto zaliczki w wysokości 50% ceny spływu za każdego uczestnika i tylko taka forma uznawana jest za rezerwację miejsca w spływie

pozostałą kwotę należy przelać na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia imprezy lub bezpośrednio przed spływem

w tytule wpłaty należy wpisać nazwiska osób, za które wpłacana jest zaliczka lub nazwisko osoby wpłacającej + ilość pozostałych uczestników

w dniu rozpoczęcia imprezy może zostać pobrana kaucja w wysokości 50 pln (na poczet ewentualnego uszkodzenia bądź zniszczenia sprzętu) od każdego uczestnika spływu

uczestnik rezygnujący z udziału w spływie ma obowiązek powiadomić o tym fakcie organizatora za pośrednictwem poczty mailowej lub w inny sposób dostarczyć pismo do biura organizatora

w wypadku rezygnacji przysługuje uczestnikowi zwrot wpłaconej zaliczki pomniejszonej o koszty manipulacyjne

koszty manipulacyjne pobierane przez organizatora:

na 31 dni przed datą zarezerwowanej imprezy 10 pln od uczestnika

30-14 dni przed datą zarezerwowanej imprezy 50% wpłaconej zaliczki

mniej niż 14 dni przed datą zarezerwowanej imprezy 100% zaliczki

6. INNE:

organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu spływu,jego trasy lub całkowitego odwołania imprezy w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych (np. warunków atmosferycznych, warunków na wodzie, zagrożenia zdrowia lub życia uczestników lub innych okoliczności nie pozwalających na wykonanie warunków umowy)

organizator ma również prawo do całkowitego odwołania imprezy z powodu niedostatecznej ilości uczestników najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem

w przypadku odwołania imprezy przez organizatora, uczestnikowi zwracamy całość wniesionych opłat

w przypadku zmiany istotnych warunków umowy przed rozpoczęciem spływu uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy i zwrot całej wniesionej opłaty

w związku z w/w uczestnikom nie przysługuje odszkodowanie (dotyczy całości punktu 6)

uczestnik ma prawo do wniesienia pisemnej reklamacji w wypadku nie wykonania usługi zawartej we umowie bądź wystąpienia uchybień podczas realizacji imprezy, kwota roszczeniowa rekompensaty musi odpowiadać stosunkowi i proporcji nie wykonanej usługi zagwarantowanej w umowie

uczestnikowi nie przysługuje zwrot z tytułu nie wykorzystanych świadczeń z przyczyn niezależnych od organizatora (m.in. nie stawienie się uczestnika w terminie i o wyznaczonej godzinie na miejscu zbiórki, dobrowolna rezygnacja z możliwości wykorzystania świadczenia)

podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności zaistniałe nie z winy organizatora

termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji na ręce organizatora

uczestnik ma prawo do otrzymania świadczeń zawartych w umowie

W PRZYPADKU NIE STOSOWANIA SIĘ DO REGULAMINU , POLECEŃ KIEROWNICTWA SPŁYWU, ZAGRAŻANIE BEZPIECZEŃSTWU LUB ZDROWIU POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW IMPREZY ORAZ ORGANIZATORÓW, NISZCZENIE POWIERZONEGO SPRZĘTU ORGANIZATOR MA PRAWO DO NATYCHMIASTOWEGO WYKLUCZENIA UCZESTNIKA CO WIĄŻE SIĘ Z NIEZWŁOCZNYM OPUSZCZENIEM IMPREZY PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ , OSOBY NIEPEŁNOLETNIE POZOSTAJĄ DO PRZYBYCIA JEJ OPIEKUNÓW POWIADOMIONYCH W TRYBIE PILNYM . OSOBY WYKLUCZONE TRACĄ PRAWO DO WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ JAK I  ZWROTU PONIESIONYCH OPŁAT

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

w sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie lub przez właściwy miejscowo sąd